top of page

Algemene Voorwaarden

Recentste versie: 02/02/2019

Algemeen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsbetrekkingen tussen Kristina Peeters, met commerciële benaming Scribam, eenmanszaak onder Belgisch recht met KBO-nummer BE 0509.935.730, gelegen te 2600 Berchem, Patriottenstraat 1, hierna genoemd “de vertaler”, en haar klanten/opdrachtgever, hierna genoemd “de klant”, voor wat betreft de opdrachten van juridische vertalingen.

 2. De vertaler is gevestigd in het Vlaamse Gewest en alle officiële correspondentie en facturen opgemaakt door de vertaler zullen bijgevolg in het Nederlands opgesteld zijn.Op vraag kan een vrije vertaling bekomen worden ter informatie van de niet-Nederlandstalige klant.

 3. Om veiligheids- en verzekeringsredenen zijn persoonlijke bezoeken aan het adres van de vertaler niet toegestaan.Alle noodzakelijke vergaderingen zullen doorgaan op het adres van de klant of op een alternatieve locatie, door beide partijen af te spreken.

 4. Tenzij anders overeengekomen (bv. toegang van de vertaler tot de server van de klant) zullen de documenten opgesteld door de vertaler per email naar de klant gestuurd worden, waarbij de datumindicatie van de verzonden email geldt als verzendingsbewijs.

 5. De vertaler zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eindgebruik van de door haar opgestelde documenten of het door haar geleverde werk.De vertaler behoudt zich het recht voor werk te weigeren waarvan zij redelijkerwijze vermoedt dat het illegaal, immoreel of verwerpelijk is.

 6. Het werk zal aangeleverd worden in Microsoft Office-compatibele applicaties.

 7. De vertaler maakt enkel en alleen gebruik van computerprogramma’s onder Microsoft Windows besturingssystemen.Per datum van opstellen van deze algemene voorwaarden is dat Windows 10.

 8. De vertaler is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige compatibiliteitsproblemen die ontstaan doordat de klant gebruik maakt van een ander besturingssysteem dan Microsoft Windows.

 9. De vertaler zal een backup van het geleverde werk bijhouden op haar server gedurende 12 maanden na afleverdatum.Na het verstrijken van deze 12 maanden zal de backup verwijderd worden en op een afzonderlijke harde schijf geplaatst worden, tenzij anderszins geïnstrueerd door de klant.

 10. De vertaler doet steeds haar best om een betrouwbare service te verlenen, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor vertragingen in geval van uitval van materialen of afwezigheid van internetverbinding door toedoen van de internetprovider.

 11. De vertaler zal indien mogelijk elke door de internetprovider geplande afwezigheid van verbinding, op voorhand mededelen aan de klant.De vertaler zal elke ongeplande afwezigheid van verbinding door de internetprovider aan de klant melden bij het opmerken ervan.

 12. Tenzij anderszins onderling afgesproken met de klant, zijn samenwerkingsovereenkomsten opzegbaar mits het naleven van een opzegtermijn van één maand, welke aanvang neemt op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg gegeven werd.Deze opzeg dient per aangetekende brief gegeven te worden en zal niet later verzonden worden dan drie werkdagen vóór het einde van de maand voorafgaand aan de opzegtermijn.

 

Betalingsvoorwaarden

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de facturen van de vertaler door de klant binnen de 15 dagen na factuurdatum te gebeuren op het rekeningnummer BE 76 0018 3864 4595 met vermelding van de gestructureerde mededeling, of bij gebreke daaraan van het factuurnummer, als referentie.

 2. De betaling van de facturen van de vertaler door de klant geldt als aanvaarding ervan.

 3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11 % per jaar, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 4. De plaats van betaling is de woonplaats van de vertaler.

 5. Bij korte en/of eenmalige opdrachten wordt de factuur voor het geleverde werk tegelijk met het werk afgeleverd.

 6. Bij langdurige opdrachten gebeurt de facturatie maandelijks of halfmaandelijks, al naargelang de afspraak met de klant.

 7. De verzending van de factuur gebeurt per gewone post en per email waarbij de tijdsstempel van de verzonden email ter controle van de verzending dient.

 8. Het ongemotiveerd niet tijdig betalen van de facturen binnen de betalingstermijn zal een onmiddellijke schorsing van de werkzaamheden van de vertaler voor de klant inhouden.

 9. Bij herhaalde laattijdige betaling van de facturen (twee opeenvolgende laattijdige betalingen of minstens drie laattijdige betalingen over een periode van één jaar) behoudt de vertaler zich het recht voor de samenwerking met de klant definitief op te zeggen.

 

Fouten, correcties, aansprakelijkheid

 

 1. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke proofreading van de aangeleverde documenten ligt bij de klant en elke fout die binnen 10 dagen na ontvangst zal gesignaleerd worden aan de vertaler zal gratis verbeterd worden door de vertaler als volgt:

 2. De vertaler krijgt steeds twee pogingen om eventuele fouten te verbeteren op zijn kosten en moet voldoende tijd toegewezen krijgen om deze verbeteringen te realiseren.
  Na het verstrijken van de termijn van 10 dagen na ontvangst zal aanvaard worden dat het werk zonder fouten en/of omissies werd afgeleverd en de vertaler zal geen verantwoordelijkheid of financieel verlies aanvaarden die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

 3. Fouten of omissies die na het verstrijken van de termijn van 7 dagen gemeld worden aan de vertaler, zullen steeds door haar gecorrigeerd worden doch de tijd die hieraan gespendeerd wordt zal gefactureerd worden aan de klant.

 4. Fouten of omissies die na het verstrijken van een termijn van 14 dagen na levering gemeld worden aan de vertaler zullen beschouwd worden als aanvaard.

 5. “Fouten” betreffen enkel interpretatie- en inhoudelijke fouten.Aanpassingen in stijl (terminologie, persoonlijke voorkeuren) worden niet beschouwd als vertaalfouten.

 6. Indien de vertaler na deze maatregelen niet redelijkerwijs tot een correcte vertaling, zal een korting op de factuur bedongen kunnen worden.

 7. De vertaler kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de correcte vertaling van specifieke afkortingen en opdrachtgebonden vakjargon indien deze niet werden kenbaar gemaakt door de klantop het ogenblik van de bestelling.

 8. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting, noch kan de klant in hoofde hiervan aanspraak maken op een korting op het factuurbedrag.

 9. Alle fouten gemeld door de klant die binnen de consensuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, of door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.

 10. Mochten er na onderzoek van de klacht door de vertaler nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan de vertaler of de klant die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de BKVT. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.

 11. De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot het bedrag van de desbetreffende factuur.

 12. De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

 13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever : De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

 14. Bij laattijdige annulering v an een reeds bevestigde opdracht (24u00 of minder voordat de werkzaamheden voor de opdracht in kwestie een aanvang zouden nemen), is een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van het voorziene factuurbedrag.  Bij annulering op de dag waarop de werkzaamheden aanvatten of tijdens de uitvoering van de opdracht, is het voorziene factuurbedrag in zijn geheel verschuldigd.

 15. Voor extreem dringende leveringen (binnen 2 werkdagen na bevestiging van de opdracht) zal een toeslag verschuldigd zijn van 25% op het normale afgesproken tarief

 16. Voor extreem dringende leveringen met weekendwerk zal een toeslag verschuldigd zijn van 50% op het normale afgesproken tarief.

 

Beroepsgeheim, deontologie en auteursrecht

 1. De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de klant, de inhoud van de brontekst en van de transcriptie en/of de vertaling zelf. De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de klant gespecificeerde doel.

 2. De vertaler zal alle door de klant beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn eventuele medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

 3. Tenzij anderszins contractueel overeengekomen, heeft de vertaler het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.
   

Bevoegde rechtbank en relatieve nietigheid

 

 1. De nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige algemene voorwaarden tot gevolg.

 2. Voor alle geschillen tussen vertaler en klant is de rechtbank van de woonplaats van de vertaler (als eenmanszaak), bevoegd.

 3. Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

bottom of page